top of page

Privacybeleid

Team Charline en Wim hecht bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelt persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit privacybeleid is bedoeld om je op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van zulke gegevens.

Het is belangrijk om dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als je nog vragen hebt, aarzel niet om contact met ons op te nemen via team.charline.wim@gmail.com.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Team Charline en Wim is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder kunt u alle relevante gegevens terugvinden:

Team Charline en Wim

Muizensteenweg 37, 2820 Bonheiden

e-mailadres: team.charline.wim@gmail.com 

2. Waarom verzamelt Team Charline en Wim je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vooral om je giften, acties en informatie-uitwisseling te verwerken, onze services te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk en persoonlijker met elkaar te communiceren.

Wij verzamelen tevens je gegevens om ze – mits je toestemming – op onze website te plaatsen of via media te delen, in het kader van acties.

Ten slotte stellen jouw gegevens ons ook in staat je navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Afhankelijk van je interactie met Team Charline en Wim kunnen specifieke gegevens verzameld worden.

Bij giften

  • identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres en adres)

  • je bankgegevens (nummer bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT)

Bij een vraag die je stelt op de pagina ‘Contacteer ons’

  • identificatiegegevens (naam, voornaam en e-mailadres);

  • mits toestemming: inhoud van de vraag (domein waarop de vraag betrekking heeft en specifiek onderwerp van de vraag).

Bij een actie waaraan je deelneemt

  • identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum en adres);

  • contactgegevens (e-mailadres, gsm-nummer)

4. Op welke manier verzamelen we je gegevens?

4.1. Het merendeel van je gegevens wordt aan ons meegedeeld door jouw actieve interventie. Bijvoorbeeld als je ons contacteert, een actie organiseert of een gift doet.

4.2. Als je persoonsgegevens van derden (naam, voornaam, adres, e-mailadres …) of afbeeldingen/affiches waarop derden herkenbaar staan afgebeeld met Team Charline en Wim deelt, dien je daarvoor de toestemming van de betrokkenen te hebben.

Team Charline en Wim kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer gegevens die zonder toestemming met Team Charline en Wim worden gedeeld, overeenkomstig punt 2 door Team Charline en Wim worden gebruikt.

 

5. Worden je persoonsgegevens beveiligd?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers en stellen alles in het werk om ons privacybeleid steeds verder te optimaliseren en de passende maatregelen te nemen om - voor zover mogelijk - ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens te voorkomen. 

 

6. Hoelang worden je persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 2).

 

7. Wat zijn je rechten en hoe oefen je ze uit?

Je kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, te verwijderen, te controleren, over te dragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van je gegevens te vragen.

Daarvoor stuur je ons een e-mail naar info@komoptegenkanker.be of stuur je een brief naar Team Charline en Wim, Koningsstraat 217, 1210 Brussel. We doen dan zo snel mogelijk het nodige.

 

8. Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Onze medewerkers en derden gegevensverwerkers. Ze hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking.

 

9. Kun je van ons berichten ontvangen over onze activiteiten?

We gebruiken je e-mailadres niet om je te contacteren over nieuws betreffende onze organisatie of in het kader van giften, acties of evenementen, tenzij je ons daarvoor expliciet de toestemming hebt gegeven. 

 

10. Wat gebeurt er als dit privacybeleid gewijzigd wordt?

Team Charline en Wim kan dit privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Data Beschermingsautoriteiten en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied.

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. We raden je dan ook aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

 

11. Wat in geval van een geschil?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing.
We wensen je erop te wijzen dat je het recht hebt om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer je vindt dat je rechten geschonden werden. Je kunt daarover meer informatie vinden op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

bottom of page